อดิศร์ ใจดี                                    ผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด                                                                                         

              ประวัติ การก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

ระยะที่ 1 ระยะก่อตั้งสหกรณ์
ในระยะนี้มีการดำเนินงานในลักษณะเป็นสวัสดิการช่วยเหลือข้าราชการที่เรียกว่าสวัสดิการเงินทุนสะสมสาธารณสุขสกลนคร โดยมี นายอดิศร์ ใจดี หัวหน้าหน่วยกามโรคสกลนคร ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นบิดาของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการ โดยให้สมาชิกซื้อหุ้น ๆ ละ 10 บาท สะสมหุ้นเป็นรายเดือน ตามความประสงค์ของสมาชิกและบริการให้ความช่วยเหลือสมาชิกด้านการเงิน โดยการให้กู้ยืมเงิน ต่อมา ในปี 2523 – 2524 ทพ.สุขสมัย สมพงษ์ ได้แจ้งว่าการดําเนินการดังกล่าวไม่ถูกกฎหมาย ถ้าจะให้ถูกต้องน่าจะเป็นรูปแบบของสหกรณ์ จึงรวมกันเป็นคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ จํานวน 12 คน โดยมี นายแพทย์มนูญ ฤทธิสิทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในขณะนั้นเป็นประธาน ได้ดําเนินการจัดตั้งและขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อดําเนินการในรูปแบบของสหกรณ์ออมทรัพย์

ระยะที่ 2 ระยะพัฒนาสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2524 และได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ประเภทสหกรณ์การธนกิจ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2524 หมายเลขทะเบียนสหกรณ์ที่ กพธ. 73/2524 โดยใช้ชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จํากัด มาโดยตลอดระยะดำเนินธุรกิจสหกรณ์ สหกรณ์ได้เปิดดําเนินธุรกิจ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2525 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์และช่วยเหลือเกื้อกูลมวลสมาชิก ในระยะแรกเริ่มมีจํานวนสมาชิกทั้งหมด 676 คน ซึ่งรับมาจากข้าราชการและลูกจ้างประจําสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัดสกลนคร โดยมี ทพ. สุขสมัย สมพงษ์ เป็นประธานกรรมการดําเนินการ สําหรับเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจในระยะนี้ได้จากการขอยืมเงินจากสวัสดิการทุนสะสมสาธารณสุขสกลนคร จำนวน 160,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 10.00 ต่อปี เพื่อนํามาใช้ในการช่วยเหลือสมาชิกโดยการให้กู้ยืม

ซึ่งปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ดำเนินงานและบริหารงาน นำโดย นายธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41

สถานที่ตั้งอาคารสำนักงาน
– ปี พ.ศ. 2525 – 2536 อาคารสำนักงานหลังแรก คือ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขสกลนคร ซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
– ปี พ.ศ. 2536 -2552 ได้ย้ายอาคารสำนักงานมาที่อาคารพาณิชย์สำนักงานเลขที่ 1 / 4 หมู่ 10 ถนนสกลนคร – นาแก ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
– ปี พ.ศ. 2552 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ ตรงข้ามสำนักงานห้องสมุดประชาชน
– ปี พ.ศ. 2553 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ได้ย้ายเข้ามาอาคารสำนักงานใหม่ จนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันสํานักงาน ตั้งอยู่ เลขที่ 1901 ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 042-099605 มือถือ 080-0058537 ถึง 539 เว็บไซต์ www.phsncoop.com