ประกาศการรับสมัครสมาชิกทำประกัน

สส.สธ.สน. เปิดรับสมัครสมาชิก ประจำปี 2563

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร แจ้งการรับสมัครสมาชิก  เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 60 ปี  สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่นี้ 

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ (คู่สมรส และบุตร)

 

 

ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. ประจำเดือนสิงหาคม2563

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม     รับสมัครวันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563  รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 55 ปี ส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท ค่าสมัคร 20  บาท ค่าบำรุง 20  บาท รวมเป็นเงิน  4,840 บาท

ดาวน์โหลดใบสมัครสามัญ

ดาวน์โหลดใบสมัครสมทบ

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย แจ้งการรับสมัครสมาชิก  เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 54 ปี  (เมื่อเสียชีวิตทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงิน  1,004,808.00 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2563)  สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่นี้ (ปิดรับสมัครสมทบให้บิดา มารดา)

เอกสารประกาศการรับสมัคร 

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ (คู่สมรส และบุตร)