นางนิลุบล เทพล

ผู้จัดการ

เบอร์โทร. 089-9402682

นางมะลิ ณัฐสรณ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานทะเบียน

เบอร์โทร. 099-3653363

นายเทวิน โคตรธรรม
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ

เบอร์โทร. 095-1919898

นางเดือนเพ็ญ ปัดนา
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร. 087-8583614

นางหนึ่งฤทัย จันปุ่ม
รักษาการหัวหน้าฝ่ายการเงิน

เบอร์โทร. 095-1679444

นางสาวรัติยา แก้วสุข
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบัญชี

เบอร์โทร. 096-3148453

นายพรรษา สุขชม
รักษาการหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

เบอร์โทร. 093-5450808

นางสาวอรอุมา กุลสุทธิ์
เจ้าหน้าที่การเงิน
เบอร์โทร. 061-1178390

นางสาวชนิกานต์ อัคฮาดศรี
เจ้าหน้าที่บัญชี

เบอร์โทร. 089-4204208

นางสาวสิริรัตน์ อุปนันท์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

เบอร์โทร. 086-4635641

นางสาวเพ็ญประภา โคสันเทียะ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายงานสวัสดิการ

เบอร์โทร. 095-1838741

นายณภัทร เหล่าหาโคตร
รักษาการหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์โทร. 090-1944856

นางสาวเกศกนก กลางจันทา
เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

เบอร์โทร. 085-4643602