ฝ่ายจัดการ

นายชวน โทอิ้ง
นายชวน โทอิ้ง

นายชวน โทอิ้ง
รองผู้จัดการ
รักษาการตำแหน่งผู้จัดการ

นายเทวิน โคตรธรรม
นายเทวิน โคตรธรรม

นายเทวิน โคตรธรรม
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนากิจการสหกรณ์

นางสาวรัตติยา แก้วสุข

น.ส.รัตติยา แก้วสุข
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางมะลิ ณัฐสรณ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานทะเบียน

นางเดือนเพ็ญ ปัดนา
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

น.ส.เพ็ญประภา โคสันเทียะ
น.ส.เพ็ญประภา โคสันเทียะ

น.ส.เพ็ญประภา โคสันเทียะ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายงานสวัสดิการ

นายพรรษา สุขชม
นายพรรษา สุขชม

นายพรรษา สุขชม
รักษาการหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

นางหนึ่งฤทัย จันปุ่ม
นางหนึ่งฤทัย จันปุ่ม

นางหนึ่งฤทัย จันปุ่ม 
รักษาการหัวหน้าฝ่ายการเงิน

น.ส.ชนิกานต์ อัคฮาดศรี
น.ส.ชนิกานต์ อัคฮาดศรี

น.ส.ชนิกานต์ อัคฮาดศรี
เจ้าหน้าที่บัญชี

น.ส.อรอุมา กุลสุทธิ์
น.ส.อรอุมา กุลสุทธิ์

น.ส.อรอุมา กุลสุทธิ์
เจ้าหน้าที่การเงิน

น.ส.ภัทธมนต์ อุปนันท์
น.ส.ภัทธมนต์ อุปนันท์

น.ส.ภัทธมนต์ อุปนันท์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นายณภัทร เหล่าหาโคตร
นายณภัทร เหล่าหาโคตร

นายณภัทร เหล่าหาโคตร
รักษาการหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

น.ส.สุพิชญา นางาม
น.ส.สุพิชญา นางาม

น.ส.สุพิชญา นางาม
รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรการ

น.ส.ปานจรีย์ บุญศิริ
น.ส.ปานจรีย์ บุญศิริ

น.ส.ปานจรีย์ บุญศิริ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานทะเบียน

นายวัชระศักดิ์ ประทุมทอง
นายวัชระศักดิ์ ประทุมทอง

นายวัชระศักดิ์ ประทุมทอง
นักคอมพิวเตอร์

น.ส.นงรัก ภูสดแสง
น.ส.นงรัก ภูสดแสง

น.ส.นงรัก ภูสดแสง
พนักงานบริการ

นายศิริพงษ์ พิมพ์สมแดง
นายศิริพงษ์ พิมพ์สมแดง

นายศิริพงษ์ พิมพ์สมแดง
พนักงานขับรถยนต์

น.ส.นัฐกาญจน์ ไชยเชษฐ์
น.ส.นัฐกาญจน์ ไชยเชษฐ์

น.ส.นัฐกาญจน์ ไชยเชษฐ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจฯ

น.ส.เกศกนก กลางจันทา
น.ส.เกศกนก กลางจันทา

น.ส.เกศกนก กลางจันทา
เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์