นางนิลุบล เทพล

ผู้จัดการ

นางมะลิ ณัฐสรณ์
หัวหน้าแผนกการเงิน

นางสาวรัติยา แก้วสุข
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบัญชี

นางเดือนเพ็ญ ปัดนา
หัวหน้าแผนกธุรการ

นายพรรษา สุขชม
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นายเทวิน โคตรธรรม
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

นางสาวหนึ่งฤทัย จันปุ่ม
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกการเงิน

นางสาวอรอุมา กุลสุทธิ์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวชนิกานต์ อัคฮาดศรี
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวเพ็ญประภา โคสันเทียะ
ผู้ช่วยหัวหน้าธุรการ

นางสาวสิริรัตน์ อุปนันท์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวเกศกนก กลางจันทา
เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์