ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2565 

โหลดคำขอทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2565

มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2565

กำหนดวงเงินและหลักเกณ์การให้เงินกู้เพื่อฉุกเฉิน
หนังสือยินยอมให้หักเงินฝาก / หักเงินปันผล 

แบบฟอร์ม  สสอ.รท.

กสธท. ล้านที่ 2

 

กสธท. ล้านที่ 3

แบบฟอร์ม ล้านที่ 1 สสธท. 

เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ สสธท.

        
     1. แบบฟอร์มใบสมัคร  
      1.1 ใบสมัครสมาชิกประเภท  สามัญ”  เริ่มใช้ 1 เมษายน 2564
 
      1.2 ใบสมัครสมาชิกประเภท  “สมทบ”  เริ่มใช้ 1 เมษายน 2564  
      1.3 ตัวอย่างการกรอกใบรับรองแพทย์   
     
  2. แบบฟอร์มแก้ไข – เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก  
      2.1 เปลี่ยนแปลง ชื่อ – นามสกุล และ ที่อยู  
      2.2 เปลี่ยนแปลง /เพิ่ม /ลดจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์  
     
  3. แบบฟอร์มขอโอนย้ายสังกัด  
      3.1 ขอโอนย้ายสมาชิก  
     
  4. แบบฟอร์มขอลาออกจากการเป็นสมาชิก สสธท.  
      4.1 ขอลาออก  
     
  5. แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว  
      5.1 แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว   
      5.2 ใบนำส่งหลักฐานสมาชิกเสียชีวิต และตัวอย่าง  
      5.3 หนังสือยินยอมและมอบอำนาจ  
      5.4 หลักฐานการจ่ายเงิน และตัวอย่าง