นายธานี  ก่อบุญ
ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40

นางเกษร   สังข์กฤษ
รองประธานกรรมการ

นายแสวง  พิมพ์สมแดง
รองประธานกรรมการ

นายชวน  โทอิ้ง
กรรมการ/เลขานุการ

นางสุรางค์  วนะภูติ
กรรมการ/เหรัญญิก

นายวิสิทธิ์  งิ้วพรหม
กรรมการ

นายมานิตย์  ไชยพะยวน
กรรมการ

นายสมพงษ์ พันธุ์คุ้มเก่า
กรรมการ

นายพูลสมบัติ  ติงมหาอินทร์
กรรมการ

นายวิรัตน์  จำปาวัน
กรรมการ

นางประภัสสร  บุญอยู่
กรรมการ

นางสาวราณี  วิริยะเจร็ญกิจ
กรรมการ

นายวรวุฒิ  ทิพย์สุวรรณ์
กรรมการและเลขานุการ

นางกุสุมา  มณีนพ
กรรมการ

นางนิรันดร  เทียนรังษี
กรรมการ