นายธานี ก่อบุญ
ประธานคณะกรรมการ ชุดที่ 42
โทร.0981037520
นางเกษร สังข์กฤษ
รองประธานคณะกรรมการ
โทร.0899445589
นายแสวง พิมพ์สมแดง
รองประธานคณะกรรมการ
โทร.0818772605
นายวิทยา นาคา
กรรมการ/เหรัญญิก
โทร.0981840387
นางสุรางค์ วนะภูติ
กรรมการ/เลขานุการ
โทร.0819745166
นางสาวราณี วิริยะเจริญกิจ
ประธานคณะกรรมการเงินกู้
โทร.0819762361
นายมานิตย์ ไชยพะยวน
ประธานคณะกรรมการศึกษาฯ
โทร.0623963462

นายวิรัตน์ จำปาวัน
กรรมการ
โทร.0885625997

นายเทอดศักดิ์ จุลนีย์
กรรมการ
โทร.0814719643

นางเพ็ชรมะณี พลราชม
กรรมการ
โทร.0935069324

นางนิรันดร เทียนรังษี กรรมการ
กรรมการ
โทร.0899441604

นางสาวฌฐธิมุข เครือบุดดี
กรรมการ
โทร.0818241669

นายพรศักดิ์ ฤาไกรศรี
กรรมการ
โทร.0854617287

นางใบอ่อน ปาปะเพ
กรรมการ
โทร.0895777942

นางกุสุมา มณีนพ
กรรมการ
โทร.0919651027