คณะกรรมการดำเนินการ

 

นายธานี  ก่อบุญ

ประธานกรรมการชุดที่ 41

นางเกษร   สังข์กฤษ
รองประธานกรรมการ

นายสมพงษ์  พันธุ์คุ้มเก่า
รองประธานกรรมการ

นายวิทยา  นาคา
กรรมการ/เหรัญญิก

นางสุรางค์  วนะภูติ
กรรมการ/เลขานุการ

นายพูลสมบัติ  ติงมหาอินทร์
กรรมการ

นายมานิตย์  ไชยพะยวน
กรรมการ

นายวิสิทธิ์  งิ้วพรหม
กรรมการ

นายวิรัตน์  จำปาวัน
กรรมการ

นางสาวราณี  วิริยะเจริญกิจ
กรรมการ

นายเทอดศักดิ์  จุลนีย์
กรรมการ

นางนิรันดร  เทียนรังษี
กรรมการ

นายกุสุมา  มณีนพ
กรรมการ

นางสาวฌฐธิมุข  เครือบุดดี
กรรมการ

นางเพ็ชรมะณี  พลราชม
กรรมการ