นายธานี  ก่อบุญ

ประธานกรรมการชุดที่ 41

นางเกษร   สังข์กฤษ
รองประธานกรรมการ

นายสมพงษ์  พันธุ์คุ้มเก่า
รองประธานกรรมการ

นายวิทยา  นาคา
กรรมการ/เหรัญญิก

นางสุรางค์  วนะภูติ
กรรมการ/เลขานุการ

นายพูลสมบัติ  ติงมหาอินทร์
กรรมการ

นายมานิตย์  ไชยพะยวน
กรรมการ

นายวิรัตน์  จำปาวัน
กรรมการ

นางสาวราณี  วิริยะเจริญกิจ
กรรมการ

นายเทอดศักดิ์  จุลนีย์
กรรมการ

นางนิรันดร  เทียนรังษี
กรรมการ

นางกุสุมา  มณีนพ
กรรมการ

นางสาวฌฐธิมุข  เครือบุดดี
กรรมการ

นางเพ็ชรมะณี  พลราชม
กรรมการ