ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายแพทย์ สมโภช  ธีระกุลภักดี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
นายแพทย์ วิศณุ  วิทยาบำรุง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ด้านสหกรณ์

นายเฉลียว  สัพโส
อดีตประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด
นายแสวง พิมพ์สมแดง
อดีตประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด