รศ.พิเศษ.ทพ.ดร.สุขสมัย  สมพงษ์

ปราชญ์สหกรณ์
อดีตประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการ

นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

นายเฉลียว  สัพโส
อดีตประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการ