ระบบสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสหกรณ์

ภาพกิจกรรม

วีดีโอสหกรณ์

ข่าวฌาปนกิจสหกรณ์

ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำเดือนธันวาคม 2563

ข่าวสารเกี่ยวกับเงินฝาก

เงินฝากประเภทออมทรัพย์สัจจะ

เงินฝากคุ้มครองชีวิต

เงินฝากเอนกประสงค์

เงินฝากประจำต่อเนือง

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษพอเพียง

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เงินฝากออมทรัพย์เปี่ยมสุข

เงินฝากออมทรัพย์มั่งคงวัยเกษียณ

เงินฝากออมทรัพย์ออมเพื่อลูกรัก

เงินฝากเกษียณสุข

เงินฝากพิเศษเอนกประสงค์ 3.85 % ต่อปี

Onepage สหกรณ์

รายงานประจำปี

วารสารสหกรณ์

ประธานกรรมการสหกรณ์

ดร.ธานี ก่อบุญ

ประธานกรรมการ ชุดที่ 40

 

นางนิลุบล    เทพล
ผู้จัดการ
089-940-2682

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

  • เงินกู้สามัญ                      5.60 %
  • เงินกู้สามัญเอนกประสงค์  5.60 %
  • เงินกู้ฉุกเฉิน / ATM           5.60 %
  • เงินกู้พิเศษ                       5.60 %

ปันผลและเฉลี่ยคืน

ปี พ.ศ.              ปันผล             เฉลี่ยคืน

2563                5.60 %           12.00 %

2562                5.60 %            11.00 %

2561                5.60 %            11.00 %

2560                5.50 %            10.50 %

2559                5.50 %             6.00 %