ระบบสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

โดย ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 โดยมีมติที่ประชุมอาศัยอำนาจ ข้อ 17.1 ข้อ 33 ข้อ 31(1) แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก พ.ศ. 2562 ในการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ โดยให้ยกเลิกประกาศใดๆ ของสหกรณ์ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ และให้ใช้ประกาศนี้แทน

ภาพกิจกรรม

วีดีโอสหกรณ์

ข่าวฌาปนกิจสหกรณ์

ข่าวสารเกี่ยวกับเงินฝาก

เงินฝากประเภทออมทรัพย์สัจจะ

เงินฝากคุ้มครองชีวิต

เงินฝากเอนกประสงค์

เงินฝากประจำต่อเนือง

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษพอเพียง

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เงินฝากออมทรัพย์เปี่ยมสุข

เงินฝากออมทรัพย์มั่งคงวัยเกษียณ

เงินฝากออมทรัพย์ออมเพื่อลูกรัก

เงินฝากเกษียณสุข

เงินฝากพิเศษเอนกประสงค์ 3.85 % ต่อปี

Onepage สหกรณ์

รายงานประจำปี

วารสารสหกรณ์

ประธานกรรมการสหกรณ์

ดร.ธานี ก่อบุญ

ประธานกรรมการ ชุดที่ 40

 

นางนิลุบล    เทพล
ผู้จัดการ
089-940-2682

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

  • เงินกู้สามัญ                      5.60 %
  • เงินกู้สามัญเอนกประสงค์  5.60 %
  • เงินกู้ฉุกเฉิน / ATM           5.60 %
  • เงินกู้พิเศษ                       5.60 %

ปันผลและเฉลี่ยคืน

ปี พ.ศ.              ปันผล             เฉลี่ยคืน

2563                5.60 %           12.00 %

2562                5.60 %            11.00 %

2561                5.60 %            11.00 %

2560                5.50 %            10.50 %

2559                5.50 %             6.00 %