นางสาวคำหยาด ใจสู้ศึก
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
โทร.0813800887

นางวัชราภรณ์ พ่อคุณตรง
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
โทร.0818693199

นางสุภาดา ตามัย
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
โทร.0818286826

นางสาวสุทัชชา วิทยพาณิชกร
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
โทร.0872160874