นางเกษร  สังข์กฤษ
ประธานอนุกรรมการ
นางสาวราณี  วิริยะเจริญกิจ
รองประธานอนุกรรมการ
นายมานิตย์  ไชยพะยวน
อนุกรรมการ
นายเทอดศักดิ์  จุลนีย์
อนุกรรมการ
นางกุสุมา  มณีนพ
อนุกรรมการ/เลขานุการ
นางประภัสสร  บุญอยู่
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ