นายธานี  ก่อบุญ
ประธานคณะอนุกรรมการ
นายแสวง  พิมพ์สมแดง
รองประธานคณะอนุกรรมการ
นางสุรางค์  วนะภูติ
อนุกรรมการ
นายวิรัตน์  จำปาวัน
อนุกรรมการ
นางนิรันดร เทียนรังษี
อนุกรรมการ