นายธานี  ก่อบุญ
ประธานอนุกรรมการ
นายสมพงษ์  พันธุ์คุ้มเก่า
รองประธานอนุกรรมการ
นายวิรัตน์  จำปาวัน
อนุกรรมการ
นางสุรางค์  วนะภูติ
อนุกรรมการ
นายวิทยา  นาคา
อนุกรรมการ/เลขานุการ
นายแสวง  พิมพ์สมแดง
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
นายชวน  โทอิ้ง
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ