นายมานิตย์  ไชยพะยวน
ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางกุสุมา  มณีนพ

เลขานุการคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางนิรันดร  เทียนรังษี
กรรมการศึกษา

นางเพ็ชรมะณี  พลราชม
กรรมการศึกษา

นางสาวฌฐธิมุข  เครือบุดดี
กรรมการศึกษา