นายมานิตย์  ไชยพะยวน
ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางกุสุมา  มณีนพ

เลขานุการคณะกรรมการศึกษา

นางสาวฌฐธิมุข  เครือบุดดี
กรรมการศึกษา

นายพรศักดิ์  ฤาไกรศรี
กรรมการศึกษา

นางใบอ่อน  ปาปะเพ
กรรมการศึกษา