คณะกรรมการเงินกู้

 

นายพูลสมบัติ  ติงมหาอินทร์
ประธานคณะกรรมการเงินกู้

นายวิสิทธิ์  งิ้วพรหม
กรรมการเงินกู้

นายวิรัตน์  จำปาวัน
เลขานุการคณะกรรมการเงินกู้

นางสาวราณี  วิริยะเจริญกิจ
กรรมการเงินกู้

นายเทอดศักดิ์  จุลนีย์
กรรมการเงินกู้