นางสาวราณี  วิริยะเจริญกิจ
ประธานคณะกรรมการเงินกู้

นางนิรันดร  เทียนรังษี
เลขานุการคณะกรรมการเงินกู้

นายวิรัตน์  จำปาวัน
กรรมการเงินกู้

นายเทอดศักดิ์  จุลนีย์
กรรมการเงินกู้

นางเพ็ชรมะณี  พลราชม
กรรมการเงินกู้