นายธานี  ก่อบุญ

ประธานคณะกรรมการอำนวยการ

นางเกษร   สังข์กฤษ
รองประธานกรรมการ

นายแสวง พิมพ์สมแดง
รองประธานกรรมการ

นายวิทยา  นาคา
กรรมการ/เหรัญญิก

นางสุรางค์  วนะภูติ
กรรมการ/เลขานุการ

นางสาวราณี  วิริยะเจริญกิจ
ประธานคณะกรรมการเงินกู้

นายมานิตย์  ไชยพะยวน
ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายวิรัตน์ จำปาวัน
กรรมการ