นายธานี  ก่อบุญ

ประธานกรรมการอำนวยการ

นางเกษร   สังข์กฤษ
รองประธานกรรมการ

นายสมพงษ์  พันธุ์คุ้มเก่า
รองประธานกรรมการ

นางสุรางค์  วนะภูติ
เลขานุการ

นายวิทยา  นาคา
เหรัญญิก

นายพูลสมบัติ  ติงมหาอินทร์
ประธานคณะกรรมการเงินกู้

นายมานิตย์  ไชยพะยวน
ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางสาวราณี  วิริยะเจริญกิจ
กรรมการ