คณะกรรมการเงินกู้

นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร์
ประธานคณะกรรมการเงินกู้

นางนิรันดร เทียนรังษี
นางนิรันดร เทียนรังษี

นางนิรันดร  เทียนรังษี
เลขานุการคณะกรรมการเงินกู้

นายวิรัตน์  จำปาวัน
กรรมการเงินกู้

นางเพ็ชรมะณี พลราชม
นางเพ็ชรมะณี พลราชม

นางเพ็ชรมะณี  พลราชม
กรรมการเงินกู้

นางใบอ่อน ปาปะเพ
นางใบอ่อน ปาปะเพ

นางใบอ่อน ปาปะเพ
กรรมการเงินกู้