ประกาศสหกรณ์เรื่อง ผลการสรรหา ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ปี 2565 โดยเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย

 ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรหา ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ปี 2565

ระบบสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด จัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2564 เพื่อทบทวนร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ว่าด้วย การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ พ.ศ.2564
โดย นายธานี ก่อบุญ เป็นประธานในการประชุมและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เข้าร่วมประชุมและตัวแทนสมาชิกจากหน่วยงานต่างๆพร้อมด้วยนางนิลุบล เทพล ผู้จัดการ ณ ห้องประชุมระพี สาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ตึก 9 มหาวิทยาลัยเกญตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ประกาศสหกรณ์

ภาพกิจกรรม

วีดีโอสหกรณ์

ข่าวฌาปนกิจสหกรณ์

ข่าวสารเกี่ยวกับเงินฝาก

เงินฝากเกษียณสุข

OnePage สหกรณ์

รายงานประจำปี

วารสารสหกรณ์

ประธานกรรมการสหกรณ์

นายธานี ก่อบุญ

ประธานกรรมการ ชุดที่ 40

 

นางนิลุบล    เทพล
ผู้จัดการ
089-940-2682

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

  • เงินกู้สามัญ                      5.60 %
  • เงินกู้สามัญเอนกประสงค์  5.60 %
  • เงินกู้ฉุกเฉิน / ATM           5.60 %
  • เงินกู้พิเศษ                       5.60 %

ปันผลและเฉลี่ยคืน

ปี พ.ศ.              ปันผล             เฉลี่ยคืน

2563                5.60 %           12.00 %

2562                5.60 %            11.00 %

2561                5.60 %            11.00 %

2560                5.50 %            10.50 %

2559                5.50 %             6.00 %