ประกาศสหกรณ์เรื่อง ผลการสรรหา ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ปี 2565 โดยเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย

ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรหา ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ปี 2565

ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2564

ระบบสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด จัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2564 เพื่อทบทวนร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ว่าด้วย การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ พ.ศ.2564
โดย นายธานี ก่อบุญ เป็นประธานในการประชุมและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เข้าร่วมประชุมและตัวแทนสมาชิกจากหน่วยงานต่างๆพร้อมด้วยนางนิลุบล เทพล ผู้จัดการ ณ ห้องประชุมระพี สาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ตึก 9 มหาวิทยาลัยเกญตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ประกาศสหกรณ์

ภาพกิจกรรม

วีดีโอสหกรณ์

ข่าวฌาปนกิจสหกรณ์

ข่าวสารเกี่ยวกับเงินฝาก

เงินฝากเกษียณสุข

OnePage สหกรณ์

รายงานประจำปี

วารสารสหกรณ์

ประธานกรรมการสหกรณ์

นายธานี ก่อบุญ

ประธานกรรมการ ชุดที่ 40

 

นางนิลุบล    เทพล
ผู้จัดการ
089-940-2682

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

  • เงินกู้สามัญ                      5.60 %
  • เงินกู้สามัญเอนกประสงค์  5.60 %
  • เงินกู้ฉุกเฉิน / ATM           5.60 %
  • เงินกู้พิเศษ                       5.60 %

ปันผลและเฉลี่ยคืน

ปี พ.ศ.              ปันผล             เฉลี่ยคืน

2563                5.60 %           12.00 %

2562                5.60 %            11.00 %

2561                5.60 %            11.00 %

2560                5.50 %            10.50 %

2559                5.50 %             6.00 %