คณะกรรมการอำนวยการ

นายแสวง พิมพ์สมแดง
ประธานคณะกรรมการอำนวยการ

นายสมพงษ์ พันธุ์คุ้มเก่า
นายสมพงษ์ พันธุ์คุ้มเก่า

นายสมพงษ์ พันธุ์คุ้มเก่า  
รองประธานกรรมการ

นางเกษร สังข์กฤษ
นางเกษร สังข์กฤษ

นางเกษร   สังข์กฤษ
รองประธานกรรมการ

นางสุรางค์  วนะภูติ
กรรมการ/เหรัญญิก

นายวิทยา นาคา
นายวิทยา นาคา

นายวิทยา  นาคา
กรรมการ/เลขานุการ

นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร์
ประธานคณะกรรมการเงินกู้

นายมานิตย์  ไชยพะยวน
ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายวิรัตน์ จำปาวัน
นายวิรัตน์ จำปาวัน

นายวิรัตน์ จำปาวัน
กรรมการ