เงินฝากออมทรัพย์พิเศษวันแม่ 2567
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษวันแม่ 2567
  • วงเงินที่รับฝากรวม 50,000,000 บาท (ครบจำนวนเมื่อไหร่ปิดโครงการทันที)
  • กำหนดเปิดรับ 1 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 67 (ระยะเวลารับฝาก 6 เดือน)
  • เปิดบัญชี ขั้นต่ำ 20,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน
  • การคำนวณดอกเบี้ย ตามยอดเงินคงเหลือและจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน
    (30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของปี)
  • ถ้าฝากไม่ครบ 6 เดือนสหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์
  • เมื่อฝากครบระยะเวลาตามกำหนด จะทำการปิดบัญชีเงินฝากประเภทนี้ และนำไปฝากเป็นเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  • สหกรณ์ไม่รับเงินฝากที่ถอนจากบัญชีสหกรณ์แห่งนี้