หอพระพุทธรูปประจำสหกรณ์

    จากการมีดำริอันเป็นบุญของ ท่าน ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนครจำกัดชุดที่ 42 พร้อมคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการในการจัดสร้างหอพระเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไว้เป็นที่สักการะ เป็นศูนย์รวมจิตใจของมวลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนครและผู้มาติดต่องานที่สหกรณ์ฯ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลน้อมนำจิตใจ ให้เลื่อมใสในบุญกุศลที่องค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศนา สั่งสอน โดยมีพระพุทธรูปเป็นองค์แทนให้เกิดการระลึกถึงหลักพระธรรมคำสอน น้อมนำไปสู่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เกิดความดีงามต่อตนเองครอบครัวและผู้อื่นโดยเฉพาะหลักธรรมความซื่อสัตย์สุจริตยิ่งเป็นหัวใจของการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์

     ในครั้งนี้ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จัดหาพระพุทธรูปปางสมาธิ 30 นิ้วจากพระครูมงคล กิตติธาดา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานครฯ พร้อมทั้งถวายพระนามองค์พระว่า “พระพุทธมงคลสกลประชานาถ” มีความหมายอันเป็นมงคลว่า “พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นที่พึ่งอันเป็นมงคลของประชาชนทั้งมวล” และได้ทำพิธีเบิกเนตรและเจิมแท่นบูชาพระในวันที่ 27 มิถุนายน 2567

คำบูชาพระพุทธมงคลสกลประชานาถ

1. ธูป 3 ดอก หมายถึง การบูชาพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
2. เทียน 2 เล่ม หมายถึง พระธรรมวินัยหรือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
3. ดอกไม้หรือพวงมาลัย หมายถึง การสักการะพระสงฆ์
4. น้ำเปล่า หมายถึง การระลึกถึงน้ำพระทัยของพระพุทธเจ้า
5. ผลไม้ และขนมหวาน (จะถวายหรือไม่ก็ได้)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

**ขณะสวดให้น้อมจิตระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า 3 ประการ คือ พระกรุณาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระปัญญาคุณ**

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สฺวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

คำแปล
พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ)
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม (กราบ)
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)

อิมานิ มะยัง ภันเต ทีปะธูปะปุปผะวะรานิ ระตะนัตตะยัสเสวะ
อะภิปูเชมะ อัมหากง ระตะนัตตะยัสสะ ปูชา ทีฆะรัตตัง หิตะสุขาวะหา
โหตุ อาสะวักขะยัปปัตติยา
อะหัง พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อิเมหิ สักกาเรหิ สักกัจจัง อะภิปูชะยามิ

คำแปล
ข้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหลายผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาธูปเทียน
และดอกไม้อันประเสริฐเหล่านี้ แก่พระรัตนตรัย กิริยาที่บูชาแก่พระรัตนตรัยนี้
จงเป็นผลนำมาซึ่งประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน
จงเป็นไปเพื่อให้ถึงซึ่งพระนิพพาน เป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะกิเลส เทอญ ฯ

อิมานิ มะยัง ภันเต นานาผะลานิ สะปะริวารานิ
ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ
อิมานิ นานาผะลานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

คําแปล
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งผลไม้ต่าง ๆ ทั้งหลาย
พร้อมด้วยบริวารเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
ซึ่งผลไม้ต่าง ๆ ทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ.

อะหัง สุขิโต โหมิ อะหัง นิททุกโข โหมิ อะหัง อะเวโร โหมิ อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด

สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ
อัพพะยาปัชฌา โหนตุ
อะนีฆา โหนตุ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

หลังจากที่ท่องคาถา บทสวดมนต์ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้ว และหากต้องลาของไหว้ เรามีบทสวดเพื่อลาของไหว้ดังนี้

ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าวคำบูชาว่า “เสสัง มังคะลายาจามิ”

บทสวดมนต์ไหว้พระ ช่วยให้มีสติ สมาธิ เสริมจิตให้เข้มแข็ง ทำจิตให้สงบในวันพระ ขึ้นชื่อว่าการสวดมนต์นั้น ไม่ว่าจะสวดเป็นประจำก่อนนอนทุกวัน หรือสวดมนต์เช้า วันไหน เวลาใด ก็เป็นการดี เป็นการเพิ่มพลังด้านบวกแก่ตนเอง และสามารถแผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งมนุษย์และอมนุษย์ได้ เทพเทวดาก็ได้รับบุญกุศลด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งสามารถลดลัดตัดกรรมแก่เจ้ากรรมนายเวร เป็นอโหสิกรรม ไม่ผูกพันผูกเวรกันต่อไป การสวดมนต์เป็นภาวนามัย เป็นบุญที่สำคัญอย่างยิ่ง

พิธีฉลองสมโภช 27/06/2567