1. สวัสดิการวันเกิดสมาชิก
    •  เป็นสมาชิกสหกรณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
      •  สหกรณ์จะโอนเงินสวัสดิการซื้อหุ้นให้ คนละ 300 บาท วันสิ้นเดือนของเดือนสมาชิกเกินของแต่ละปี
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 2. สวัสดิการเพื่อสมาชิกสำเร็จการศึกษา

        สหกรณ์จะจ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อเป็นสวัสดิการการสำเร็จการศึกษา ให้แก่สมาชิกที่จบการศึกษา และต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อย  2  ปีขึ้นไป  ในการสำเร็จการศึกษาแต่ละระดับเพียงครั้งเดียว ดังนี้

 • ระดับปริญญาตรี   จำนวน  1,000 บาท
 • ระดับปริญญาโท   จำนวน  2,000 บาท
 • ระดับปริญญาเอก  จำนวน  3,000 บาท
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 1. สวัสดิการสมาชิกผู้เป็นโสด
      • มีอายุครบ 45 ปีบริบูรณ์ และเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี สหกรณ์จะจ่ายสวัสดิการให้ 1,000 บาท ครั้งเดียว
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 2. 4. สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่

           สหกรณ์จะจ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อเป็นสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่แก่สมาชิกที่มีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 1,000 บาท ต่อครั้งการคลอด (แนบเอกสารสำเนาใบสูติบัตร และสำเนาทะเบียนสมรส) ภายในระยะเวลา 90 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม

 1. 5. สวัสดิการการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อเกื้อกูลสมาชิกผู้อาวุโสและสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกและครอบครัว

สมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรมในขณะที่เป็นสมาชิกอยู่ในสหกรณ์ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1 สหกรณ์ให้เงินจัดการศพสมาชิกเบื้องต้น 50,000 บาท (ยกเว้นสมาชิกสมาชิกสมทบประเภทบุคคลในครอบครัว) และ

 1. เป็นสมาชิกในสหกรณ์ติดต่อกันไม่เกิน 5 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ จำนวน 50,000 บาทถ้วน
 2. เป็นสมาชิกในสหกรณ์ติดต่อกันเกินกว่า 5 ปีถึง 10 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ จำนวน 100,000 บาทถ้วน
 3. เป็นสมาชิกในสหกรณ์ติดต่อกันเกินกว่า 10 ปีถึง 15 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ จำนวน 150,000 บาทถ้วน
 4. เป็นสมาชิกในสหกรณ์ติดต่อกันเกินกว่า 15 ปีถึง 20 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ จำนวน 200,000 บาทถ้วน
 5. เป็นสมาชิกในสหกรณ์ติดต่อกันเกินกว่า 20 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ จำนวน 250,000 บาทถ้วน

2 สมาชิกสมทบประเภทบุคคลในครอบครัวสมาชิกให้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 1. เป็นสมาชิกในสหกรณ์ติดต่อกันไม่เกิน 5 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ จำนวน 30,000 บาทถ้วน
 2. เป็นสมาชิกในสหกรณ์ติดต่อกันเกินกว่า 5 ปีถึง 10 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ จำนวน 40,000 บาทถ้วน
 3. เป็นสมาชิกในสหกรณ์ติดต่อกันเกินกว่า 10 ปีถึง 15 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ จำนวน 50,000 บาทถ้วน
 4. เป็นสมาชิกในสหกรณ์ติดต่อกันเกินกว่า 15 ปีถึง 25 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ จำนวน 60,000 บาทถ้วน
 5. เป็นสมาชิกในสหกรณ์ติดต่อกันเกินกว่า 20 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ จำนวน 70,000 บาทถ้วน

           สมาชิกผู้อาวุโสใดที่มีอายุการเป็นสมาชิกครบ 10 ปีติดต่อกันขึ้นไปและยังเป็นสมาชิกอยู่ในสหกรณ์ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินเกื้อกูลสมาชิกผู้อาวุโสตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
สหกรณ์จ่ายสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกผู้อาวุโสเป็นรายปีในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของทุกปี โดยให้ได้รับจนกว่าจะถึงแก่กรรม ตามเกณฑ์ดังนี้

 1. อายุตั้งแต่ 61 – 65 ปี ได้รับปีละ 3,000 บาท
 2. อายุตั้งแต่ 66 – 70 ปี ได้รับปีละ 5,000 บาท
 3. อายุตั้งแต่ 71 – 75 ปี ได้รับปีละ 7,000 บาท
 4. อายุตั้งแต่ 76 ปี ได้รับปีละ 9,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 1. 6. สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก

สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก ให้แก่สมาชิกที่พ้นจากหน้าที่ราชการหรืองานประจำและมีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 10 ปี บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่สหกรณ์รับเข้าเป็นสมาชิก ยกเว้นผู้ที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ตามข้อ 41 ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกตามระเบียบนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 1. สวัสดิการรักษาพยาบาล

       สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลในแต่ละครั้งที่สมาชิกเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นคนไข้ในไม่น้อยกว่า 2 คืน  ในอัตราคืนละ 200 บาทแต่ทั้งนี้รวมกันแล้วในแต่ละครั้งต้องไม่เกิน 1,000.00 บาททั้งนี้ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกินปีละหนึ่งครั้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม

 1. 8. สวัสดิการเพื่อทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก

       ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกในปีหนึ่ง ๆ จำแนกทุนเป็น  5  ระดับ ดังนี้
        (1) ระดับชั้นประถมศึกษา (1,500 บาท)
        (2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (1,800 บาท)
        (3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (2,300 บาท)
        (4) ระดับอาชีวศึกษา (2,700 บาท)        
        (5) ระดับอุดมศึกษา  (3,000 บาท)
(จำนวนทุนและจำนวนเงินในแต่ละระดับให้คณะกรรมดำเนินการเป็นผู้กำหนดในแต่ละปี)
รายละเอียดเพิ่มเติม

 1. 9. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบสาธารณภัย

สมาชิกที่มีชื่อเป็นเจ้าบ้านหรือสมาชิกที่มีชื่อเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าบ้านในกรณีที่เจ้าบ้านไม่ได้เป็นสมาชิกให้มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการสมาชิกเพื่อสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบสาธารณภัยดังนี้

 1.   กรณีอุทกภัยไม่เกิน    5,000  บาท
         2.  กรณีวาตภัยไม่เกิน     5,000  บาท
         3.  กรณีอัคคีภัยไม่เกิน   20,000  บาท

        สมาชิกที่มีชื่อเป็นผู้อาศัยให้จ่ายรวมกันแล้วไม่เกินกึ่งหนึ่งของหลักเกณฑ์ข้างต้นทั้งนี้ให้พิจารณาตามสัดส่วนของความเสียหาย
รายละเอียดเพิ่มเติม