ได้รับรางวัลสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2567 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

    ได้รับรางวัลสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2567 ประเภทสหกรณ์นอกภาคการเกษตร

    ประกาศเกียรติคุณ จาก จังหวัดสกลนคร เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ใช้ธรรมาภิบาล ในการดำเนินงานดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566

    ได้รับรางวัลสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566 ประเภทสหกรณ์นอกภาคการเกษตร

    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้รับโล่เกียรติคุณ จากจังหวัดสกลนคร และ กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะเป็นองค์กรที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ระดับจังหวัด เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564

    รางวัลสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัด จากสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2558

    ได้รับรางวัลสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2557 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

    ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชีในการบริหารจัดการ สหกรณ์ขนาดใหญ่/ ใหญ่มาก ระดับภาคและ รางวัลที่ 3 ระดับประเทศ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

    รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น (ขนาดใหญ่) ปี 2553 จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

    ประกาศเกียรติคุณ จาก จังหวัดสกลนคร เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ใช้ธรรมาภิบาล ในการดำเนินงานดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2553

    รางวัลชมเชย ประกาศเกียรติคุณ จาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2553

    รางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2553 เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ

    โล่เกียรติคุณ จากจังหวัดสกลนคร และ กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะเป็นองค์กร ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ระดับจังหวัด เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2552

    โล่รางวัล สหกรณ์ดีเด่นระดับภาคและระดับจังหวัด ประจำปี 2550

    ประกาศเกียรติคุณ สหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชีในการบริหารจัดการ ประเภทสหกรณ์นอกภาคเกษตร ขนาดใหญ่/ใหญ่มาก ระดับภาค ประจำปี 2555

    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2550

    บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด เป็นผู้มีอุปการะคุณต่อกิจบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด

     สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด เป็นผู้ให้การสนับสนุน “การก่อสร้างโรงงานผลิตนม UHT” โดยให้เป็นเงินรับฝาก 60 ล้านบาท

    กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้ ให้ไว้เพื่อแสดงว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด มีการกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักเกณฑ์ สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้ ให้ไว้เพื่อแสดงว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด มีการกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามเกณฑ์ สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

    เครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจังหวัดสหกรณ์ ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ สหรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านการจัดทำบัญ (ประเภทสหกรณ์นอกภาคการเกษตร)

    จังหวัดสกลนคร ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้ ให้ไว้เพื่อแสดงว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์