นายธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้รับโล่รางวัล “นักสหกรณ์ระดับดีเด่น” สาขานักบริหาร จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด(ชสอ.) ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

    นายธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้รับโล่รางวัล “นักสหกรณ์ระดับดีเด่น” สาขานักบริหาร จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด(ชสอ.) ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559