ฝ่ายจัดการ

นายชวน โทอิ้ง
นายชวน โทอิ้ง

นายชวน โทอิ้ง
รองผู้จัดการ
รักษาการตำแหน่งผู้จัดการ

นายเทวิน โคตรธรรม
นายเทวิน โคตรธรรม

นายเทวิน โคตรธรรม
รักษาการรองผู้จัดการ
ด้านกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนากิจการสหกรณ์

นางสาวรัตติยา แก้วสุข

น.ส.รัตติยา แก้วสุข
รักษาการรองผู้จัดการ
ด้านกลุ่มงานพัฒนากิจการสหกรณ์

นางหนึ่งฤทัย จันปุ่ม
นางหนึ่งฤทัย จันปุ่ม

นางหนึ่งฤทัย จันปุ่ม 
รักษาการหัวหน้าฝ่ายการเงิน

นายพรรษา สุขชม
นายพรรษา สุขชม

นายพรรษา สุขชม
รักษาการหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

น.ส.เพ็ญประภา โคสันเทียะ
น.ส.เพ็ญประภา โคสันเทียะ

น.ส.เพ็ญประภา โคสันเทียะ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายงานสวัสดิการ

นายณภัทร เหล่าหาโคตร
นายณภัทร เหล่าหาโคตร

นายณภัทร เหล่าหาโคตร
รักษาการหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

น.ส.สุพิชญา นางาม
น.ส.สุพิชญา นางาม

น.ส.สุพิชญา นางาม
รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรการ

นางมะลิ ณัฐสรณ์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางเดือนเพ็ญ ปัดนา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส.ชนิกานต์ อัคฮาดศรี
น.ส.ชนิกานต์ อัคฮาดศรี

น.ส.ชนิกานต์ อัคฮาดศรี
เจ้าหน้าที่บัญชี

น.ส.อรอุมา กุลสุทธิ์
น.ส.อรอุมา กุลสุทธิ์

น.ส.อรอุมา กุลสุทธิ์
เจ้าหน้าที่การเงิน

น.ส.ภัทธมนต์ อุปนันท์
น.ส.ภัทธมนต์ อุปนันท์

น.ส.ภัทธมนต์ อุปนันท์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

น.ส.ปานจรีย์ บุญศิริ
น.ส.ปานจรีย์ บุญศิริ

น.ส.ปานจรีย์ บุญศิริ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานทะเบียน

นายวัชระศักดิ์ ประทุมทอง
นายวัชระศักดิ์ ประทุมทอง

นายวัชระศักดิ์ ประทุมทอง
นักคอมพิวเตอร์

นายศิริพงษ์ พิมพ์สมแดง
นายศิริพงษ์ พิมพ์สมแดง

นายศิริพงษ์ พิมพ์สมแดง
พนักงานขับรถยนต์

น.ส.นงรัก ภูสดแสง
น.ส.นงรัก ภูสดแสง

น.ส.นงรัก ภูสดแสง
พนักงานบริการ

น.ส.เกศกนก กลางจันทา
น.ส.เกศกนก กลางจันทา

น.ส.เกศกนก กลางจันทา
เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

น.ส.นัฐกาญจน์ ไชยเชษฐ์
น.ส.นัฐกาญจน์ ไชยเชษฐ์

น.ส.นัฐกาญจน์ ไชยเชษฐ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจฯ