อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด 

อาคารภายใน ชั้นที่ 1

ห้องพักคอย

ภายในห้องพักคอย

เคาน์เตอร์

ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายสวัสดิการ

ภายในอาคาร ชั้นที่ 2

บันไดขึ้นชั้นที่ 2

ห้องประชุม อดิศร์ ใจดี

ภายในห้องประชุม อดิศร์ ใจดี

ห้องประชุมก่อบุญ