ประวัติ การก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด