รศ.พิเศษ.ทพ.ดร.สุขสมัย  สมพงษ์

ปราชญ์สหกรณ์
อดีตประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
Upload Image...


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

Upload Image...


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

นายเฉลียว  สัพโส
อดีตประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการ