รศ.พิเศษ.ทพ.ดร.สุขสมัย  สมพงษ์

ปราชญ์สหกรณ์
อดีตประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการ

นายแพทย์สมิต  ประสันนาการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

นายแพทย์กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

นายเฉลียว  สัพโส
อดีตประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการ