ที่ปรึกษาสหกรณ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายแพทย์ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ด้านสหกรณ์

นายเฉลียว สัพโส
นายเฉลียว  สัพโส
อดีตประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด