คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43

นายแสวง พิมพ์สมแดง
ประธานคณะกรรมการ ชุดที่ 43

โทร.0818772605

นายสมพงษ์ พันธุ์คุ้มเก่า
นายสมพงษ์ พันธุ์คุ้มเก่า
นายสมพงษ์ พันธ์ุคุ้มเก่า
รองประธานคณะกรรมการ
โทร.0895769587
นางเกษร สังข์กฤษ
นางเกษร สังข์กฤษ
นางเกษร สังข์กฤษ
รองประธานคณะกรรมการ
โทร.0899445589
นางสุรางค์ วนะภูติ
กรรมการ/เหรัญญิก
โทร.0819745166
นายวิทยา นาคา
นายวิทยา นาคา
นายวิทยา นาคา
กรรมการ/เลขานุการ
โทร.0981840387
นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร์
นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร์
นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร์
ประธานคณะกรรมการเงินกู้
โทร.0819762361
นายมานิตย์ ไชยพะยวน
ประธานคณะกรรมการศึกษาฯ
โทร.0623963462

นายวิรัตน์ จำปาวัน
กรรมการ

โทร.0885625997

นายเทอดศักดิ์ จุลนีย์
กรรมการ

โทร.0814719643

นางเพ็ชรมะณี พลราชม
กรรมการ

โทร.0935069324

นางนิรันดร เทียนรังษี
กรรมการ
โทร.0899441604

นางกุสุมา มณีนพ

นางกุสุมา มณีนพ
กรรมการ

โทร.0919651027

นางใบอ่อน ปาปะเพ
นางใบอ่อน ปาปะเพ

นางใบอ่อน ปาปะเพ
กรรมการ

โทร.0895777942

นายพรศักดิ์ ฤาไกรศรี
กรรมการ

โทร.0854617287

นางจรรยา ชมชายผล
นางจรรยา ชมชายผล

นางจรรยา ชมชายผล
กรรมการ

โทร.0872347625

นายแสวง พิมพ์สมแดง
นายแสวง พิมพ์สมแดง
ประธานคณะกรรมการดำเนินการ
นายสมพงษ์ พันธุ์คุ้มเก่า
นายสมพงษ์ พันธ์ุคุ้มเก่า
รองประธานคณะกรรมการดำเนินการ
นางเกษร สังข์กฤษ
นางเกษร สังข์กฤษ
รองประธานคณะกรรมการดำเนินการ
นางสุรางค์ วนะภูติ
นางสุรางค์ วนะภูติ
กรรมการ/เหรัญญิก
นายวิทยา นาคา
นายวิทยา นาคา
กรรมการ/เลขานุการ
นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร์
นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร์
กรรมการ
นายมานิตย์ ไชยพะยวน
นายมานิตย์ ไชยพะยวน
กรรมการ
นายวิรัตน์ จำปาวัน

นายวิรัตน์ จำปาวัน
กรรมการ

นายมานิตย์ ไชยพะยวน

นายมานิตย์ ไชยพะยวน
ประธานคณะกรรมการศึกษาฯ

นายพรศักดิ์ ฤาไกรศรี

นายพรศักดิ์ ฤาไกรศรี
เลขานุการคณะกรรมการศึกษาฯ

โทร.0854617287

นางกุสุมา มณีนพ
กรรมการ

โทร.0919651027

นายเทอดศักดิ์ จุลนีย์

นายเทอดศักดิ์ จุลนีย์
กรรมการ

โทร.0814719643

นางจรรยา ชมชายผล

นางจรรยา ชมชายผล
กรรมการ

โทร.0872347625

นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร์
นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร์

นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร์
ประธานคณะกรรมการเงินกู้

นางนิรันดร เทียนรังษี
นางนิรันดร เทียนรังษี

นางนิรันดร  เทียนรังษี
เลขานุการคณะกรรมการเงินกู้

นายวิรัตน์ จำปาวัน
นายวิรัตน์ จำปาวัน

นายวิรัตน์  จำปาวัน
กรรมการ

นางเพ็ชรมะณี พลราชม
นางเพ็ชรมะณี พลราชม

นางเพ็ชรมะณี  พลราชม
กรรมการ

นางใบอ่อน ปาปะเพ
นางใบอ่อน ปาปะเพ

นางใบอ่อน ปาปะเพ
กรรมการ

นายแสวง พิมพ์สมแดง
นายแสวง พิมพ์สมแดง

นายแสวง  พิมพ์สมแดง
ประธานคณะอนุกรรมการ

นายสมพงษ์ พันธุ์คุ้มเก่า
นายสมพงษ์ พันธุ์คุ้มเก่า

นายสมพงษ์ พันธ์ุคุ้มเก่า
รองประธานคณะกรรมการ

โทร.0895769587

นายวิทยา นาคา
นายวิทยา นาคา

นายวิทยา นาคา
กรรมการ

โทร.0981840387

นางสุรางค์ วนะภูติ
นางสุรางค์ วนะภูติ

นางสุรางค์ วนะภูติ
กรรมการ

โทร.0819745166

นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร์
นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร์

นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร์
กรรมการ

โทร.0819762361

นายธานี ก่อบุญ
นายธานี  ก่อบุญ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
นางนิลุบล เทพล
นางนิลุบล เทพล
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
นางเกษร สังข์กฤษ

นางเกษร สังข์กฤษ
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายมานิตย์ ไชยพะยวน

นายมานิตย์ ไชยพะยวน
กรรมการ

นางกุสุมา มณีนพ
กรรมการ

นายวิรัตน์ จำปาวัน

นายวิรัตน์ จำปาวัน
กรรมการ

นางเพ็ชรมะณี พลราชม

นางเพ็ชรมะณี พลราชม
กรรมการ

นายธานี ก่อบุญ
ที่ปรึกษาอนุกรรมการ

นางสาวราณี วิริยะเจริญกิจ

นางราณี วิริยะเจริญกิจ
ที่ปรึกษาอนุกรรมการ

นางประภัสสร บุญอยู่

นางประภัสสร บุญอยู่
ที่ปรึกษาอนุกรรมการ