ดร.ธานี  ก่อบุญ
ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39

นายสมพงษ์  พันธุ์คุ้มเก่า
รองประธานกรรมการ

นายแสวง  พิมพ์สมแดง
รองประธานกรรมการ

นายเพชรทวี  นวลมณี 
กรรมการ 

นายชวน  โทอิ้ง
กรรมการ

นายวิสิทธิ์  งิ้วพรหม
กรรมการ

นายวิทยา  นาคา
เลขานุการ

นายถาวร  เมฆราช
กรรมการ

นายเทอดศักดิ์  จุลนีย์
เหรัญญิก

นายยุทธนา  ทิพย์สุวรรณ์
กรรมการ

นายวรวุฒิ  ทิพย์สุวรรณ์
กรรมการ

นางประภัสสร  บุญอยู่
กรรมการและเลขานุการ

นางวิภา  แก้วเคน
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวราณี  วิริยะเจริญกิจ
กรรมการ

นายสมเกียรติ  กันโฮมภู
กรรมการ