นายธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการ
พ.ศ. 2555 – 2556
พ.ศ. 2558 – 2561
พ.ศ. 2563 – 2566

นายชวน โทอิ้ง ประธานกรรมการ
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562

            นายแสวง พิมพ์สมแดง              ประธานกรรมการชุดที่ 30
พ.ศ. 2554

นายเมธี ปัญญารัตน์
พ.ศ. 2548 – 2549

                    นายเฉลียว สัพโส                        ประธานกรรมการชุดที่ 21
พ.ศ. 2545

       นายทองมี ธีรนิธิมงคลกุล         ประธานกรรมการชุดที่ 14 – 17
พ.ศ. 2538 – 2541

              นายอนันต์ ภักดีไทย                   ประธานกรรมการชุดที่ 8 – 13
พ.ศ. 2532 – 2537

            นายอรัญญ์ ศรีบุญลือ               ประธานกรรมการชุดที่ 7
พ.ศ. 2531

รองศาสตราจารย์ พิเศษทันตแพทย์ ดร.สุขสมัย สมพงษ์
พ.ศ. 2525 – 2531
พ.ศ.2542 – 2544
พ.ศ.2546 – 2547
พ.ศ.2550 – 2553