การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจำปีการศึกษา  2564

ใบคำขอรับทุน

สมาชิกสหกรณ์

ดาวน์โหลด Bill Payment เพื่อทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย

คำขอกู้เงินสามัญ

คำขอกู้เงินสามัญเอนกประสงค์

สวัสดิการ

คำขอกู้เงินพิเศษ

คำขอกู้ฉุกเฉินและฉุกเฉินATM

เปลี่ยนแปลงการเพิ่มหุ่น หักฝากรายเดือน

ใบสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ ต่างๆ

แบบฟอร์ม  สสอ.รท.

1.ใบสมัคร สสอ.รท.(สามัญ)

2.ใบสมัคร สสอ.รท.(สมทบ.คู่สมรส.บิดามารดามเจ้าหน้าที่ของรัฐ)

3. ใบสมัคร สสอ.รท.(สมทบ สสธท.)

สส.ชสอ.

แบบฟอร์มต่างๆ สสธท. (ล้านที่ 1)

เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ สสธท.

        
     1. แบบฟอร์มใบสมัคร  
      1.1 ใบสมัครสมาชิกประเภท  สามัญ”  เริ่มใช้ 1 เมษายน 2564
 
      1.2 ใบสมัครสมาชิกประเภท  “สมทบ”  เริ่มใช้ 1 เมษายน 2564  
      1.3 ตัวอย่างการกรอกใบรับรองแพทย์   
     
  2. แบบฟอร์มแก้ไข – เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก  
      2.1  เปลี่ยนแปลง ชื่อ – นามสกุล และ ที่อยู  
      2.2 เปลี่ยนแปลง /เพิ่ม /ลดจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์  
     
  3. แบบฟอร์มขอโอนย้ายสังกัด  
      3.1 ขอโอนย้ายสมาชิก  
     
  4. แบบฟอร์มขอลาออกจากการเป็นสมาชิก สสธท.  
      4.1 ขอลาออก  
     
  5. แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว  
      5.1 แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว   
      5.2 ใบนำส่งหลักฐานสมาชิกเสียชีวิต และตัวอย่าง  
      5.3 หนังสือยินยอมและมอบอำนาจ  
      5.4 หลักฐานการจ่ายเงิน และตัวอย่าง  
     
  6. แบบฟอร์มอื่นๆ  
      6.1 ใบ Pay-In ธนาคาร /Counterservice (ใช้ในการชำระเงินต่ออายุประจำปี)
 
      6.2 ใบตอบรับเป็นศูนย์ประสานงาน สสธท.

 

แบบฟอร์ม ล้านที่ 2

กสธท. ล้านที่ 2

 

 

แบบฟอร์ม ล้านที่ 3

 

กสธท. ล้านที่ 3