สมาชิกสหกรณ์

ดาวน์โหลด Bill Payment เพื่อทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย

คำขอกู้เงินสามัญ

คำขอกู้เงินสามัญเอนกประสงค์

สวัสดิการ

คำขอกู้ฉุกเฉินและฉุกเฉินATM และเงินกู้พิเศษหนังสือค้ำประกัน

เปลี่ยนแปลงการเพิ่มหุ่น หักฝากรายเดือน

ใบสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ ต่างๆ

สส.ชสอ.

แบบฟอร์มต่างๆ สสธท. (ล้านที่ 1)

        
     1. แบบฟอร์มใบสมัคร  
      1.1 ใบสมัครสมาชิกประเภท  สามัญ”   
      1.2 ใบสมัครสมาชิกประเภท  “สมทบ”    
      1.3 ตัวอย่างการกรอกใบรับรองแพทย์   
     
  2. แบบฟอร์มแก้ไข – เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก  
      2.1  เปลี่ยนแปลง ชื่อ – นามสกุล และ ที่อยู่   
      2.2 เปลี่ยนแปลง /เพิ่ม /ลดจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์  
     
  3. แบบฟอร์มขอโอนย้ายสังกัด  
      3.1 ขอโอนย้ายสมาชิก  
     
  4. แบบฟอร์มขอลาออกจากการเป็นสมาชิก สสธท.  
      4.1 ขอลาออก  
     
  5. แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว  
      5.1 แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว   
      5.2 ใบนำส่งหลักฐานสมาชิกเสียชีวิต และตัวอย่าง  
      5.3 หนังสือยินยอมและมอบอำนาจ  
      5.4 หลักฐานการจ่ายเงิน และตัวอย่าง  
     
  6. แบบฟอร์มอื่นๆ  
      6.1 ใบ Pay-In ธนาคาร /Counterservice (ใช้ในการชำระเงินต่ออายุประจำปี)
 
 

    6.2 ใบตอบรับเป็นศูนย์ประสานงาน สสธท.

 

กสธท. ล้านที่ 2

 
   ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครและใบรับรองแพทย์ กสธท. 
   ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กสธท. ประจำศูนย์ประสานงาน กสธท.

 

กสธท. ล้านที่ 3