คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางเกษร สังข์กฤษ
นางเกษร สังข์กฤษ
นางเกษร  สังข์กฤษ
ประธานอนุกรรมการ
นายมานิตย์  ไชยพะยวน
อนุกรรมการ
นางกุสุมา มณีนพ
นางกุสุมา มณีนพ
อนุกรรมการ
นายวิรัตน์ จำปาวัน
อนุกรรมการ
นางเพ็ชรมะณี พลราชม
อนุกรรมการ
นายธานี ก่อบุญ
นายธานี ก่อบุญ
ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
นางสาวราณี วิริยะเจริญกิจ
นางสาวราณี วิริยะเจริญกิจ
น.ส.ราณี วิริยะเจริญกิจ
ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
นางประภัสสร บุญอยู่
นางประภัสสร บุญอยู่
นางประภัสสร บุญอยู่
ที่ปรึกษาอนุกรรมการ