คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุน

นายแสวง  พิมพ์สมแดง
ประธานคณะอนุกรรมการ
นายสมพงษ์ พันธุ์คุ้มเก่า
รองประธานคณะอนุกรรมการ
นายวิทยา นาคา
นายวิทยา นาคา
นายวิทยา  นาคา
อนุกรรมการ
นางสุรางค์ วนะภูติ
นางสุรางค์ วนะภูติ
นางสุรางค์ วนะภูติ
อนุกรรมการ
นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร์
นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร์
นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร์
อนุกรรมการ
นายธานี ก่อบุญ
นายธานี  ก่อบุญ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
นางนิลุบล เทพล
นางนิลุบล เทพล
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ