คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายมานิตย์  ไชยพะยวน
ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายพรศักดิ์  ฤาไกรศรี
เลขานุการคณะกรรมการศึกษา

นางกุสุมา มณีนพ

นางกุสุมา มณีนพ
กรรมการศึกษา

นายเทอดศักดิ์ จุลนีย์
นายเทอดศักดิ์ จุลนีย์

นายเทอดศักดิ์ จุลณีย์
กรรมการศึกษา

นางจรรยา ชมชายผล
นางจรรยา ชมชายผล

นางจรรยา ชมชายผล
กรรมการศึกษา