สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

ที่อยู่ : 1901 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองจ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 042-099605    

อีเมล์ : phsncoop@gmail.com   เว็บไซต์ : www.phsncoop.com
facebook : https://www.facebook.com/phsncoop